• Smidigt. Tryggt. Lokalt.

  AX FINANS är åländskt finansbolag med en stark ägargrupp och ett personligt engagemang.

  Våra affärer bygger på ömsesidigt förtroende genomarbetade koncept för leasing och avbetalning - både för företag och privatpersoner.

  Vi ger dig möjlighet att ha moderna fordon, maskiner eller produktionsutrustning. Det skapar en hållbar tillvaro för dig. Vanligtvis innebär även ett byte till moderna maskiner ett lägre miljöavtryck. Det kan vara första steget mot ökad hållbarhet i din vardag.

  Våra ägare är välkända på Åland. Totalt har AX Finans Ab 17 aktieägare där Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, Gard Ab samt Rundbergs Bil och Service är i majoritet.
  Ägarbolag knutna till MBO-företagen samt Eriksson Capital och Holmbergs utgör resterande delen.

  Välkommen till AX Finans Ab

Övrig information

Den registeransvarige

AX Finans Ab, Köpmansgatan 12, 22100 Mariehamn

Kontaktperson i ärenden angående registret

Anders Ekström

Registrets namn

AX Finans Ab:s kundregister

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla och förmedla lån och finansieringsupplägg till konsumenter och företag, bland annat i form av avbetalningsköp och leasing avseende fordon och annan utrustning. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på utförande av uppgifter och tjänster inom ramen för bolagets verksamhet, såsom vid identifiering av kund vid utförande av tjänst, kreditgivning, kreditreskontra och indrivning. Kundregistret används även för att sköta sådan förvarings-, rapporterings- och förfrågningsskyldigheter som grundar sig på lag och myndigheters förordnanden och instruktioner. Personuppgifterna används även för skötsel, förvaltning och utveckling av, analys av och statistik gällande kundförhållandet, samt för och andra åtgärder kopplade till kundförhållandet. De personuppgifter som finns i registret kan behandlas av den registeransvarige och av andra bolag i samma koncern, samt av deras samarbetspartners, för marknadsföring, marknadsundersökningar och ordnande av marknadsföringstävlingar, utan att överlåta personuppgifter till utomstående personer.

Registrets datainnehåll

Registret kan innehålla följande personuppgifter om kunden: för- och efternamn, personnummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress, nationalitet, civilstånd, antal barn, boendeuppgifter, inkomst- och utgiftsuppgifter, jobbuppgifter, bankkontaktuppgifter, andra givna krediter, uppgifter om bank- och kreditkort, betalningsstörningar, direktmarknadsföringsförbud och -samtycke, samt tilläggsuppgifter som kunden på eget initiativ gett. Därtill kan registret innehålla uppgifter om kreditavtal, såsom datum för kundförhållandets inledning och avslutning, ansökta och beviljade krediter, tilläggstjänster till kredit och datum för deras inledning och avslutning, samt uppgifter om fakturering och indrivning.

Regelmässiga uppgiftskällor

Personuppgifter insamlas och behandlas i samband med ingående av kundförhållande och under dess fortgång. Personuppgifter erhålls från:
- kunden själv,
- Suomen Asiakastieto Oy,
- Befolkningsdatasystemet,
- register som upprätthålls av myndigheter inom lagens gränser
- andra finansinstitut, och
- kundens arbetsgivare.
Kunden har rätt att, på begäran, få information om behandlingen av sina personuppgifter. En sådan begäran får göras en gång per år och ska göras skriftligen samt undertecknas av kunden. Kunden kan också begära att personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga eller som inte behandlats i enlighet med personuppgiftslagen rättas, blockeras eller raderas. Då kundförhållandet avslutas tas kundens personuppgifter bort från registret genast då dessa inte längre är nödvändiga, men senast då lagstadgad bevaringstid upphör.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Bolaget kan vid behov utlämna personuppgifter inom lagens gränser. Personuppgifter kan på bolagets uppdrag utlämnas för behandling av uppgifter och för betalning. Personuppgifterna kan endast utlämnas till och behandlas av andra bolag i samma koncern som bolaget, företag som koncernen samarbetar med inom och utanför EU, betalningsförmedlare och myndigheter.

Översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter kan vid behov utlämnas till företag som bolaget samarbetar med utanför EU eller EES. Vid översändande av personuppgifter till utanför EU eller EES används i artikel 26.4 i 2(2) personuppgiftsdirektivet avsedda standardavtalsklausuler som kommissionen godkänt.

Principerna för skyddet av registret

ADB-register Behandlingen av personuppgifter är inom bolaget organiserad så att tillgången till registret är begränsad. De personuppgifter som införts i registret är endast tillgängliga för och kan behandlas av de personer inom bolaget som givits sådan rätt. ADB-registret är skyddat så att inloggning i systemet krävs för åtkomst till registret. Inloggningsuppgifter ges endast till sådana personer inom bolaget som givits sådan rätt. På hemsidan är uppgifter skyddade genom SSL-skyddad anslutning.

Köpmansgatan 12, 22100 Mariehamn - Tel. 018 27610 - info@finans.ax